Muridan
Duâ İbadetin Tâ Kendisidir

Duâ İbadetin Tâ Kendisidir

Nebî (s.a) şöyle buyurmuştur: “Duâ ibadetin tâ kendisidir. Rabbiniz (c.c): Bana dua ediniz, size icabet ve duanızı kabul edeyim.”¹ buyurdu.

Nûman b. Beşîr’den (r.a) rivayet edildiğine göre, Nebî (s.a) şöyle buyurmuştur: “Duâ ibadetin kendisidir. Rabbiniz (c.c): Bana dua ediniz, size icabet ve duanızı kabul edeyim.”¹ buyurdu. 

 

Sa‘d (b. Ebî Vakkâs)’ın oğlunun şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Babam, benim “Ey Allah’ım! Senden cenneti, nimetlerini, güzelliğini, şunları ve şunları isterim. Cehennemden, cehennemin zincirlerinden, bukağılarından, şunlarından ve şunlarından... Sana sığınırım.” dediğimi duydu da şöyle dedi:  

Yavrucuğum! Böyle yapma! Ben Rasûlullâh’ı (s.a): ‘Duada haddi aşan bir topluluk gelecek.’ derken işittim. Sakın sen onlardan olma! Şüphesiz sana cennet verilirse içindeki hayırlarla birlikte verilir. Cehennemden korunursan ondaki şerlerden de korunursun.”² 

 

“Sizden biriniz namaz kıldığı zaman önce Rabbini tazim ve sena etsin, sonra Nebî’ye (s.a) salavat getirsin, bundan sonra da artık istediği şekilde dua etsin.”³ 

 

Hz. Âişe (r.anhâ) şöyle demiştir: “Rasûlullâh (s.a) cami (kapsamlı ve toplayıcı) olan duaları sever bunun dışındakileri terk ederdi.”⁴ 

 

Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre, Rasûlullâh (s.a) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri sakın ‘Allah’ım dilersen beni bağışla, Allah’ım dilersen bana merhamet et!’ demesin. İstediğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için bir zorlayıcı yoktur.” 

 

Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre RasûlulIah (s.a) şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz dua ettim fakat kabul olunmadı, diye acele etmedikçe duası kabul olunur.⁶ 

 

Abdullah İbn-i Abbâs’tan rivayet edildiğine göre, Rasûlullâh (s.a) şöyle buyurmuştur: “Duvarlara örtü asmayınız, kardeşinin mektubuna onun izni olmadan bakan, ancak ateşe bakmış olur. Allah’tan avuçlarınızın içi ile isteyiniz, dışları ile itemeyiniz. Duayı bitirince avuçlarınızı yüzlerinize sürünüz.”⁷ 

 

¹ Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî, Sünen-i ibn-i Mâce, thk.  Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Kahire: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-‘Arabiyyeti 1373/1953), Duâ’, 1; Ebû Dâvûd, Vitir, 23 

²  Ebû Dâvûd, Vitir, 23 

³  Ebû Dâvûd, Vitir, 23 

⁴  Ebû Dâvûd, Vitir, 23 

⁵  Buhârî, Da‘avât, 20; Ebû Dâvûd, Vitir, 23 

⁶  Ebû Dâvûd, Vitir, 23 

⁷  Ebû Dâvûd, Vitir, 23 

Top