Muridan
Ey Gönül Gel Hakk'a Giden Râhı Bul - Niyâzî Mısrî Hz.

Ey Gönül Gel Hakk'a Giden Râhı Bul - Niyâzî Mısrî Hz.

Niyâzî Mısrî Hazretlerinin, sôfîyye yoluna sülûk edenlere ve edeceklere bazı nasîhatlarını ihtivâ eden bu nutk-i şerîf, aynı zamanda Bakara Suresi, 115. âyet-i celîlesinin tefsîri mâhiyyetindedir...

NUTK-İ ŞERÎF
 
Ey gönül gel Hakk’a giden râhı bul
Ehl-i derd olup derûnî âhı bul
Cânın ilindeki şems ü mâhı bul
Âdem isen “semme vechullâh”ı bul
Kande baksan ol güzel Allâh'ı bul
 
Devlet-i dünyâya mağrûr olma sen
Lezzet-i câhına mesrûr olma sen
Anları izzet sanıp hôr olma sen
Âdem isen “semme vechullâh”ı bul
Kande baksan ol güzel Allâh'ı bul
 
Gerçi Allâh'a ibâdet de güzel
Zühd ü takvâ vü kanâ'at da güzel
Halvet ehline kerâmet de güzel
Âdem isen “semme vechullâh”ı bul
Kande baksan ol güzel Allâh'ı bul
 
Ol sana açmış durur dâim gözün
Sen yitirmişsin ya ararsın izin
Bî-cihet göstermiş eşyâda yüzün
Âdem isen “semme vechullâh”ı bul
Kande baksan ol güzel Allâh'ı bul
 
Ârife eşyâda esmâ görünür
Cümle esmâda müsemmâ görünür
Bu Niyâzî’den de Mevlâ görünür
Âdem isen “semme vechullâh”ı bul
Kande baksan ol güzel Allâh'ı bul
 
 
LUGATÇE ve AÇIKLAMALAR
Râh : Yol
Ehl-i derd : Derd ehli, buradaki "derd" Hakk'a vuslat için çekilen derddir...
Derûnî : İçerdeki
Cân : Rûh
Şems ü mâh : Güneş ve ay
Kande baksan : Nereye baksan
Devlet-i dünyâ : Dünyevî mevki', mülk ve başarı
Lezzet-i câh : Makâm ve rütbe sevgisi
İzzet : Yücelik
Hôr : Aşağılık, hakîr olmak
Bî-cihet : Yönsüz
Esmâ : İsimler demekdir, burada Cenâb-ı Hakk'ın isimlerinin tecellîleri kasdediliyor...
Müsemmâ : İsimlendirilen zât, burada Cenâb-ı Hak kasdediliyor...

Top