Muridan

Onlar Maddi ve Manevi İlim Sahibiydiler

Ebû Hureyre (r.a.) şöyle buyuruyor: “Resulullah (s.a.v.)’den iki kap dolusu ilim belledim. Bunlardan birini size yaydım. Diğerine gelince, onu meydana çıkaracak olursam, benim şu boğazım kesilir. (Tecrid, I, 117)

Top