Muridan
İslâm'a Davet - Kitap

İslâm'a Davet - Kitap

Elinizdeki eser ömrünü Hakk yoluna adamış bir Allah erinin, İslam’a davet esasları hakkında dîl-i gülşeninden kopup gelen samimi tavsiyelerin billur pırıltılarını yansıtır...

ÖNSÖZ
Allah’ın (c.c) adıyla başlarken O’na hamd, Rasûlü’ne de salât ve selâm ederiz. İçimizi dışımızı nimetleriyle dolduran O’dur. Âlemlerin Rabbi, kulluğumuzu nasıl yaptığımızı mutlaka insanların hepsinden hiçbirini ayırmaksızın teker teker soracaktır. 
Rahmeti gazabından daha çoktur. Saadet, yükselme ve hakkaniyetle hareket İslâm’dadır. Fikir, hürriyet, vazife şuuru, huzur ve sükûn ile yaşamak İslâm’dadır. İmandan sonra amel, insanı olgunlaştırır. Olgun insan da herkese faydalı olur. Gıdayı bozmaz, havayı toprağı ifsat etmez. Yer içer ve giyer ama asla israf etmez. 
Rasûlullah (s.a.s) bitkileri sulamanın, onlara bakmanın bile yapanlara hasene, sevap olarak döneceğini haber vermiştir. Yoldaki eziyet veren bir nesnenin kaldırılıp bir kenara konulması bile imandan sayılmıştır. Gelen geçenler rahat etsinler, sıkıntı çekmesinler diye. Müslümanlar öğrenmişler, öğrendikleriyle de amel etmişler, böylece bölgelerine huzur ve refahı getirmişlerdir. 
Bu kitap, İslâm’ın bu güzelliklerini ortaya koymak, mü’min okuyucuların imanlarını arttırmak, insafla düşünen müslüman olmayanların da hak ile batılı, bozulmuş ile bozulmamışı ayırt etme firasetini elde etmesi dilek ve temennisiyle, hidayet bulurlar ümidiyle hazırlanmıştır. Hidayet ancak Allah’tandır.
Kitap; giriş, İslâm’a davetin esasları ve iman, ilim tahsil etmek, İslâm’ın manâsı, Cenâb-ı Allah’ı zikretmek ve samimi kardeşlik konularını muhtevidir.
Abdullah Demircioğlu Hocaefendi
 
TAKRİZ
İslam’a davet, bir farz-ı ayındır. Konumu ve durumu ne olursa olsun her Müslümanın elinden geldiğince ittiba etmesi gereken bir sünnettir.
Bu daveti yapan kişinin, en azından temel konularda Kur’ân ve Sünnet bilgisiyle mücehhez olması gerekir. Sonrası ihlas, gayret ve aşk işidir.
Elinizdeki eser ömrünü Hakk yoluna adamış bir Allah erinin, İslam’a davet esasları hakkında dîl-i gülşeninden kopup gelen samimi tavsiyelerin billur pırıltılarını yansıtır. Kırmadan, kırılmadan, karşılığını sadece O’ndan bekleyerek ve bu uğurda kınayanın kınamasından korkmadan vazifeyi ifa edebilmenin sırlarını serdeder bu nahif çalışma.
Âyet, hadis ve âlimlerin görüşlerinden hareket ederek bilhassa itikadi, ahlaki ve ameli konularda eğitici ve öğretici bir yaklaşıma sahip; davetçiye kimlik kazandıran, onu sırat-ı müstakime ileten ve ona âdeta bir Mus‘ab b. Umeyr ruhu aşılayan rehber bir eser…
Bu mümtaz çalışma hakkında; Allah’ın (c.c) ve Peygamberi’nin (s.a.s) mesajını en arı ve duru bir şekilde asrın idrakine sunabilmek için kaleme alınan bir reçetedir, denilse yeridir. 
 
Değirmen Kitap iletişim: 546 422 09 28 / 533 474 70 26
 

Top